Natječaj za izbor i prijam

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje


NATJEČAJ


Za  izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste - tehnički suradnik na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Katedri za kemiju i ekologiju.


Pristupnici natječaja osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14. i 127/17.), moraju ispunjavati i posebne uvjete:

- završenu srednju školu odgovarajućeg smjer

- poznavanje rada na računalu

- znanje engleskog jezika

Pristupnici natječaja uz prijavu na natječaj obvezni  su priložiti slijedeću dokumentaciju:

- životopis

- presliku svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju odgovarajućeg smjera

- presliku domovnice

- potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), ne starija od dana objave ovog natječaja


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pristupnikom u natječajnom postupku smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima. Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.


S pristupnicima natječaja koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će obavljeno testiranje/razgovor. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru prema pozivu, smatra se da su povukli prijavu na natječaj i ne smatraju se više pristupnikom natječaja. Pozivu za testiranje/razgovor dostavit će se pristupnicima putem elektroničke pošte. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka putem elektroničke pošte.


Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je na mrežnim stranicama Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr.


Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, s naznakom „Natječaj za radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik “


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek