Natječaj za izbor i prijam

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje


NATJEČAJ


Za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I. vrste – voditelj studentske referade na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Studentskoj referadi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. 


Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.).

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • završen diplomski sveučilišni studij, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije ili prava,
  • jedna (1) godina radnog iskustva u struci
  • poznavanje engleskog jezika
  • poznavanje rada na računalu.

Na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr naveden je opis poslova za položaj I. vrste – voditelj studentske referade.


Uz prijavu na natječaj svi pristupnici su obvezni priložiti:

  • životopis
  • izvornik ili ovjerenu presliku diplome
  • dokaz o državljanstvu
  • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
  • priložen odgovarajući dokaz o radnom iskustvu (preslika ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa).


Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola. Pristupnikom natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora biti će obaviješteni putem mrežne stranice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr. Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaja.


Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.


Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječajadostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, s naznakom Prijava na natječaj za voditelja studentske referade“


Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od dana od dana njegova dovršetka. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektronske pošte.


Prijavom na ovaj natječaj pristupnik daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek