Natječaj

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje


NATJEČAJ


 1. za izbor dva doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Vlakna i proteini kao osnova za razvoj novih bioaktivnih dodataka hrani“, na određeno vrijeme od tri godine u punom radnom vremenu.
 2. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste, stručni referent za arhivu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek.


Pristupnici natječaja pod točkom 1. osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14. i 127/17.), moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:

1.     završen diplomski studij iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije

2.     ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (3,5 i više na preddiplomskom i diplomskom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij

3.     odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

4.     odlično poznavanje rada na računalu


Dodatno će se vrednovati:

 1. ostvarena priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju te za istraživački rad u polju prehrambene tehnologije
 2. sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama u znanstvenom području Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju prehrambena tehnologija

Pristupnici natječaja uz prijavu na natječaj (Obrazac 4. – Prijava na natječaj za rad na projektu) moraju dostaviti:

 1. životopis
 2. presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom studiju
 3. ovjereni prijepis ocjena ili presliku dopunske isprave o studiju za preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
 4. dokaze o ispunjavanju uvjeta za izvrsnost u studiranju (ako je primjenjivo)
 5. popis radova i radovi (ako je primjenjivo)
 6. rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 7. dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane.
 8. popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.


Obrazac za prijavu na natječaj objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr. Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF formatu.


Pristupnici natječaja pod točkom 2. osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14. i 127/17.), moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:

                   - srednja stručna sprema društvenog smjera

                   - poznavanje rada na računalu

                   - 1 godina radnog iskustva

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

 1. životopis
 2. izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju društvenog smjera
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. potvrdu, odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinskog osiguranje (e-radna knjižica), ne starija od dana objave ovog natječaja
 5. priložen odgovarajući dokaz o radnom iskustvu (preslika ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa
 6. popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.

Na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr naveden je opis poslova za radno mjesto III. vrste (stručni referent za arhivu).


Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola. Pristupnikom natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu  i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora biti će obaviješteni putem mrežne stranice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr. Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaja.


Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.


Prijave na natječaj  pod točkom 1. s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek s naznakom “Prijava na natječaj za asistenta za rad na projektu”. Pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka putem mrežne stranice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr..


Prijave na natječaj pod točkom 2. s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječajadostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, s naznakom Prijava na natječaj za stručnog referenta“. Pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 8 dana od dana njegova dovršetka putem mrežne stranice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr.


Prijavom na ovaj natječaj pristupnik daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Obrazac privole objavljen je na mrežnoj stranici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr.Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek