Poslijediplomski specijalistički studij - Inovacije u proizvodnji hrane

Prehrambena industrija je jedna od najznačajnijih industrijskih grana u Republici Hrvatskoj koja, u usporedbi s drugim granama prerađivačke industrije, ostvaruje najveći ukupni prihod i zapošljava najviše ljudi. Prema podatcima Agencije za investicije i konkurentnost (http://www.aik-invest.hr/sektori/prehrambena-industrija/), trenutno je u RH registrirano više od 3000 tvrtki koje se bave proizvodnjom hrane i pića u kojima je zaposleno više od 58000 osoba. Predloženi studijski program ima za cilj zadovoljiti  potrebe dinamičnog tržišta rada te pridonijeti jačanju prehrambeno-prerađivačkog sektora kroz jačanje kapaciteta za razvoj novih proizvoda, a kroz to i povećanje konkurentnosti domaćih tvrtki na domaćem i inozemnom tržištu.

Završetkom Sveučilišnog specijalističkog studija Inovacije u proizvodnji hrane, polaznici će biti osposobljeni za organizaciju i vođenje svih faza razvoja novih proizvoda, kao i poboljšanja postojećih proizvoda i/ili procesa u prehrambenoj industriji – od osmišljavanja novog proizvoda preko njegove zaštite do plasiranja na tržište, a sve u skladu s aktualnom legislativom.

Studij je organiziran u skladu s najnovijim spoznajama i na njima utemeljenim vještinama, a program studija sadrži teme koje pokrivaju razvoj proizvoda u svim granama prehrambene industrije, uključujući najnovija dostignuća u prehrambenoj tehnologiji i nutricionizmu. Među ishodima učenja naglasak je na kompetencijama za stvaranje i vrednovanje novih znanja, te razvoju apstraktnih i kreativnih razmišljanja.

Osobitu važnost studijski program pridaje razvoju vještina koje su neophodne za uspješan interdisciplinarni istraživački rad te prenošenje znanja i vještina s ciljem poboljšanja kvalitete i jačanja konkurentnosti industrije, bolje prilagodbe polaznika stalnim promjenama i složenim potrebama suvremenog radnog okruženja. Najvažnije prenosive vještine koje su integrirane u kurikulum studija su: timski rad, komunikacija i prezentacija, rješavanje problema, organiziranje posla, upravljanje vremenom i rizicima, poslovna osviještenost (razumijevanje tržišta i uvjeta za uspješno poslovanje tvrtke).  


Naziv studija

Inovacije u proizvodnji hrane


Nositelj studija

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek


Voditelj studija

izv. prof. dr. sc. Ivana Flanjak


Trajanje studija

Nastava na studiju traje dva semestra (jedna akademska godina). Rok završetka studija je pet semestara.


Uvjeti upisa na studij

Pravo upisa na sveučilišni specijalistički studij Inovacije u proizvodnji hrane na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek imaju kandidati koji su završili diplomske/dodiplomske studije u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu i namjeravaju raditi u području inovacija u prehrambenoj tehnologiji. Za sve pristupnike, nakon uvida u predmete završenog dodiplomskog/diplomskog studija postoji mogućnost polaganja razlikovnih ispita koji se smatraju neophodnim za pohađanje sveučilišnog specijalističkog studija. Odluku o upisu i dodjeli razlikovnih ispita kandidata donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za specijalistički studij Inovacije u proizvodnji hrane. Razlikovne ispite je potrebno položiti prije polaganja ispita na sveučilišnom specijalističkom studiju.

Sveučilišni specijalistički studij može upisati osoba koja je završila sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij s najnižom prosječnom ocjenom 3,0 odnosno ekvivalentnom ocjenom iz drugih sustava ocjenjivanja za strane studente.

Iznimno, pravo upisa imaju osobe čija je prosječna ocjena dodiplomskog ili diplomskog studija ispod 3,0 pod uvjetom da imaju preporuke dva sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali. Odluku o odobrenju upisa donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za specijalistički studij Inovacije u proizvodnji hrane.

Pristupnici strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani.


Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija

Završetkom Sveučilišnog specijalističkog studija Inovacije u proizvodnji hrane, polaznici će biti osposobljeni za organizaciju i vođenje svih faza razvoja novih proizvoda, kao i poboljšanja postojećih proizvoda i/ili procesa u prehrambenoj industriji – od osmišljavanja novog proizvoda preko njegove zaštite do plasiranja na tržište, a sve u skladu s aktualnom legislativom i trendovima.

Nakon završenog studija studenti će moći (ishodi učenja):


 • Sveobuhvatno procijeniti trendove u prehrambenoj i srodnim industrijama;
 • Raspraviti različite aspekte razvoja novog proizvoda u prehrambenoj industriji;
 • Kombinirati stečena znanja iz područja razvoja novog proizvoda, novih tehnika procesiranja hrane, industrije 4.0, održivog razvoja i intelektualnog vlasništva s marketinškim aspektima razvoja novog proizvoda i utjecajem inovacija na gospodarstvo;
 • Kritički prosuditi utjecaj digitalnog okruženja na ponašanje potrošača, a time i na inovacije u proizvodnji hrane;
 • Razumjeti značaj stvaranja organizacijske kulture za inovacije i potrebu za kontinuiranom promjenom;
 • Stvoriti novi proizvod, uzimajući u obzir sve relevantne aspekte (kemijski, nutritivni, proizvodni, legislativa, potrošači, utjecaj na okoliš, ekonomski aspekti);
 • Poticati inovacijsku kulturu u organizaciji, stvoriti agilne timove, postavljati ciljeve;
 • Reformulirati postojeći proizvod i/ili prilagoditi proizvodni proces u skladu s postojećom legislativom, prehrambenim smjernicama, ekonomskim, ekološkim i etičkim aspektima;
 • Unaprijediti proizvodnju zamjenom klasičnih (tradicionalnih) postupaka primjenom novih tehnologija termičke i netermičke obrade hrane;
 • Primijeniti informacijske tehnologije (modeliranje, simuliranje i optimizacija, kibernetika, tehnologija oblaka) za potrebe unapređenja poduzeća, postojećih procesa kao i razvoj novih tehnologija i procesa;
 • Organizirati rad tima u razvoju novog proizvoda;
 • Upravljati radom tima u razvoju novog proizvoda;
 • Prezentirati svoje ideje kolegama iz struke, i marketinga, Upravama društava, investitorima;
 • Kritički preispitati/procijeniti recentnu znanstvenu i stručnu literaturu;
 • Usavršavati stečena znanja i vještine prema potrebama radnog mjesta (cjeloživotno učenje).


Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Magistar struke (zvanje stečeno na diplomskom studiju), sveučilišni specijalist inovacija u proizvodnji hrane.