N A T J E Č A J za upis VIII. generacije pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij Nutricionizam iz područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizma u akademskoj godini 2020./2021.


I.


Poslijediplomski specijalistički studij traje dva semestra (jedna godina), a završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist nutricionizma koji se dodaje akademskom nazivu stečenom na dodiplomskom ili diplomskom studiju.
II.


Uvjeti za upis na poslijediplomski specijalistički studij


Studij mogu upisati:


Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski odnosno diplomski studij na Prehrambeno‑tehnološkom fakultetu Osijek, Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu ili na srodnim fakultetima u inozemstvu.


Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski odnosno diplomski studij na Medicinskom, Farmaceutsko-biokemijskom, Agronomskom ili Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek (raniji naziv Poljoprivredni fakultet u Osijeku), Odjelu za biologiju u Osijeku, Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, mogu upisati studij uz polaganje razlikovnih predmeta koje utvrđuje Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za specijalističke studije.


Pravo upisa imaju osobe čija je prosječna ocjena sveučilišnog dodiplomskog, odnosno diplomskog studija najmanje 3,00. Iznimno pravo upisa imaju osobe čija je prosječna ocjena ispod 3,00 pod uvjetom da imaju preporuke dva sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali.III.Troškovi poslijediplomskog specijalističkog studija i troškovi upisa:


Školarina poslijediplomskog specijalističkog studija iznosi ukupno 25.000,00 kuna.


Školarina se uplaćuje prilikom upisa na studij na IBAN Fakulteta broj HR17 2500 0091 1020 1714 2 otvoren kod Addiko Bank d.d. Moguće je koristiti kreditne linije poslovnih banaka.


Nakon izvršene uplate pristupnici prilažu potvrdu o plaćanju (neovisno o izvoru financiranja školarine).


Prilikom upisa na poslijediplomski specijalistički studij pristupnici su dužni platiti troškove upisa u iznosu od 380,00 kuna (troškovi prijave, upisa i upisnih materijala, trošak studentske iskaznice i trošak studentskog zbora).

 


IV.


Broj slobodnih mjesta: 15


 V.


Prijava na natječaj


Prijave na natječaj podnose se na Obrascu za prijavu koji je dostupan na mrežnim stranicama Fakulteta (www.ptfos.unios.hr)


Uz Prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:


Motivacijsko pismo


Presliku diplome o završenom sveučilišnom studiju


Presliku rodnog lista, domovnice ili dokaz o državljanstvu (za strane studente)


Presliku osobne iskaznice (preslika obje strane)


Jednu fotografiju (4x6 cm)


Preporuke sveučilišnih profesora (ako je prosjek niži od 3,00)


Životopis pristupnika s naznakom adrese stanovanja


Ovjereni prijepis ocjena ili presliku Dopunske isprava o studiju


Odluku tvrtke ili ustanove (ako pravne osobe plaćaju školarinu), ili osobno potpisanu izjavu (ako pristupnici sami plaćaju školarinu) o plaćanju školarine.Pristupnici koji su završili studij u inozemstvu obvezni su pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije, u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj, te prijavi priložiti  odluku o akademskom priznavanju ili dokaz o pokrenutom postupku akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Postupak se pokreće pri Uredu za akademsko priznavanje Sveučilišta u Osijeku, a detaljnije informacije nalaze se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Osijeku http://www.unios.hr/kvaliteta/djelatnosti/akademsko-priznavanje


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.


Prijave za upis podnose se na adresu: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 18, 31000 Osijek. Natječaj je otvoren 30 dana računajući od dana objave Natječaja.


VII.


Dodatne obavijesti zainteresirani mogu dobiti osobno u Studentskoj referadi na adresi Franje Kuhača 18, Osijek, putem telefona 031/224-353 ili na web stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr