Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

 PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK

raspisuje

NATJEČAJ


za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto I. vrste višeg asistenta za rad na hrvatsko-slovenskom bilateralnom istraživačkom projektu “Valorisation of residues from the vegetable oil industry based on a biorefinery approach”, natječaj “Istraživački projekti-Slovensko-hrvatski bilateralni projekti (šifra natječaja: IPS-2023-02) iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja biotehnologija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na razdoblje od 2 godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.


Kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine" br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23.) i uvjete propisane člankom 39., stavkom 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22.), člankom 123., stavkom 5. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, člankom 50., stavkom 5. Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku te posebne uvjete propisane člankom 43. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst.


Kandidati natječaja podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac br. 5. - Prijava na natječaj za izbor na suradničko radno mjesto višeg asistenta koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta http://www.ptfos.unios.hr/index.php.


S kandidatima natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obvezni su pristupiti razgovoru (intervju) radi provjere znanja i motivacije, a o mjestu i vremenu održavanja razgovora (intervjua) bit će obavješteni putem elektroničke pošte. Za kandidate koji ne pristupe razgovoru (intervjuu) smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja


Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statut Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst objavljeni su na mrežnoj stranici Fakulteta http://www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/dokumenti.


Za kandidate natječaja strane državljane potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.


Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Kandidatima prijavljenim na Natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka.


Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).


Svi kandidati Natječaja obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta http://www.ptfos.unios.hr/index.php. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.


Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u elektroničkom obliku na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u roku od trideset (30) dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“ s naznakom „Prijava na natječaj za višeg asistenta“.
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK