Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija i nutricionizam

N A T J E Č A J


za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija i nutricionizam

iz područja Biotehničkih znanosti, znanstvenih polja prehrambene tehnologije i nutricionizma

u akademskoj godini 2020./2021.

 

I.


Poslijediplomski sveučilišni studij traje šest semestra (tri godine) tijekom kojih se stječe 180 ECTS bodova.


Ispunjenjem svih propisanih uvjeta i javnom obranom doktorske disertacije stječe se akademski stupanj doktor znanosti (dr. sc.), kako slijedi:


- na smjeru Prehrambena tehnologija: doktor/doktorica znanosti iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambena tehnologija


- na smjeru Nutricionizam: doktor/doktorica znanosti iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizam.


 


II.


Uvjeti za upis na poslijediplomski sveučilišni studij


Studij mogu upisati:


- pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski, odnosno diplomski sveučilišni studij iz polja prehrambene tehnologije, biotehnologije ili nutricionizma


- pristupnici koji su završili poslijediplomski specijalistički studij iz odgovarajućeg znanstvenog polja


- pristupnici s magisterijem znanosti iz područja studija


- pristupnici koji su završili srodne dodiplomske ili diplomske sveučilišne studije (npr. farmaciju, kemijsko-tehnološko inženjerstvo, agronomiju, biologiju, kemiju i sl.) u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu uz uvjet polaganja razlikovnih predmeta, koje utvrđuje Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti.


Pravo upisa imaju osobe koje su završile dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij u odgovarajućem znanstvenom polju s najnižom prosječnom ocjenom 3,5, odnosno ekvivalentnom ocjenom iz drugih (inozemnih) sustava ocjenjivanja. Iznimno pravo upisa imaju osobe čija je prosječna ocjena dodiplomskog ili diplomskog sveučilišnog studija ispod 3,5, pod uvjetom da imaju preporuke dva sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali.


 

III.

Školarina poslijediplomskog sveučilišnog studija i troškovi upisa

Školarina poslijediplomskog sveučilišnog studija iznosi ukupno 60.000,00 kuna (I. godina studija 20.000,00 HKR, II. godina studija 20.000,00 HRK te III. godina studija 20.000,00 HRK).


Školarina se uplaćuje na IBAN Fakulteta broj: HR17 2500 0091 1020 1714 2 otvoren kod Addiko Bank d.d., prije upisa u pojedinu godinu studija. Potvrde o uplati školarine (neovisno o izvoru financiranja) dostavljaju se Studentskoj službi.


Prilikom upisa na poslijediplomski sveučilišni studij pristupnici su dužni platiti studentske naknade za troškove upisa u ukupnom iznosu od 380,00 HRK (troškovi prijave, upisa i upisnih materijala; trošak studentske iskaznice; projekti Studentskog zbora).


 


IV.


Broj slobodnih upisnih mjesta:


- 10 upisnih mjesta na smjeru Prehrambena tehnologija


- 10 upisnih mjesta na smjeru Nutricionizam.


 


Kriterij odabira pristupnika:


- bodovanje prosjeka ocjena na dodiplomskom ili diplomskom sveučilišnom studiju (prosjek ocjena jednak je broju bodova)


- motivacija za znanstveno-istraživački rad, koja se vrednuje temeljem Motivacijskog pisma.


 


V.


Prijave na natječaj podnose se na obrascu za prijavu („Obrazac DR_Prijava“), koji je dostupan na mrežnim stranicama Fakulteta (www.ptfos.unios.hr).


 


Uz Prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:


- Presliku diplome o završenom sveučilišnom dodiplomskom/diplomskom studiju


- Presliku rodnog lista i domovnice (ili drugi dokaz o državljanstvu za pristupnike strance)


- Jednu fotografiju (4 x 6 cm)


- Preporuke sveučilišnih profesora (ako je prosjek niži od 3,5)


- Životopis pristupnika (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hr/cv/compose)


- Ovjereni prijepis ocjena ili presliku Dopunske isprava o studiju


- Motivacijsko pismo („Obrazac DR_Motivacijsko“ dostupan je na mrežnoj stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr)


Izjavu o izvoru financiranja školarine („Obrazac DR_Izjava“ dostupan je na mrežnoj stranici Fakulteta  (www.ptfos.unios.hr)


 


Pristupnici koji su završili studij u inozemstvu obvezni su pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije, u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj, te prijavi priložiti  odluku o akademskom priznavanju ili dokaz o pokrenutom postupku akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Postupak se pokreće pri Uredu za akademsko priznavanje Sveučilišta u Osijeku, a detaljnije informacije nalaze se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Osijeku http://www.unios.hr/kvaliteta/djelatnosti/akademsko-priznavanje.


 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.      

 

VI.

Prijave za upis podnose se na adresu: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 18, 31000 Osijek. Natječaj je otvoren 30 dana računajući od dana objave Natječaja.

 

VII.

Informacija o studijskom programu dostupne su na web stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr, a dodatne obavijesti zainteresirani mogu dobiti osobno putem telefona: 031/224-398 ili e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..